สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

WELCOME TO SCHOOL OF GENERAL EDUCATION


ประชาสัมพันธ์


โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 8/2

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 8/1

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/1 "350 ปี ในวิถึและประเพณีของคาทอลิกไทย"

กำหนดการ โครงการศึกษาและสืบสานวิถีไทยกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมเอเซียน ครั้งที่ 6ข่าวสาร


ประกาศการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online มีดังนี้

รายละเอียด

โครงการอบรม“จิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับครูเพื่อประยุกต์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน”

รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่องการนำแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคดสู่การปฏิบัติ

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฯ รุ่นที่ 3

รายละเอียด

เกี่ยวกับสำนักฯ


ประวัติสำนักฯ

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปในปี พ.ศ.2544 เดิมเป็นหมวดวิชาหมวดหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งในขณะนั้นประกอบ...

Read more

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เสริมสร้างบัณฑิตให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามปรัชญาการศึกษาทั่วไปและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย...

Read more

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ได้ที่...

Read more


ภาพกิจกรรม


โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 8/2

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทย และประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๘/๑

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/2

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/1

การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ผ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

การนำเสนอการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปี1 คณะพยาบาลศาสตร์

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม

ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน ในรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และ ชั้นปีที่ 3 คณะจิตวิทยา