สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

WELCOME TO SCHOOL OF GENERAL EDUCATION


ประชาสัมพันธ์


โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 8/2

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 8/1

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/1 "350 ปี ในวิถึและประเพณีของคาทอลิกไทย"

กำหนดการ โครงการศึกษาและสืบสานวิถีไทยกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมเอเซียน ครั้งที่ 6ข่าวสาร


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

รายชื่อผู้มีผ่านการตรวจร่างกาย รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์

รายละเอียด

เกี่ยวกับสำนักฯ


ประวัติสำนักฯ

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปในปี พ.ศ.2544 เดิมเป็นหมวดวิชาหมวดหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งในขณะนั้นประกอบ...

Read more

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เสริมสร้างบัณฑิตให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามปรัชญาการศึกษาทั่วไปและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย...

Read more

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ได้ที่...

Read more


ภาพกิจกรรม


โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 8/2

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทย และประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๘/๑

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/2

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/1

การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ผ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

การนำเสนอการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปี1 คณะพยาบาลศาสตร์

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม

ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน ในรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และ ชั้นปีที่ 3 คณะจิตวิทยา