สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

School of General Education


ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปในปี พ.ศ.2544 เดิมเป็นหมวดวิชาหมวดหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งในขณะนั้นประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาจิตวิทยา ต่อมาในปี พ.ศ.2557 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยสาขาวิชาจิตวิทยาได้รับการยกฐานะเป็นคณะจิตวิทยา ดังนั้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แยกออกมาตั้งเป็นสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จนถึงปัจจุบัน