สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

School of General Education


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปในปี พ.ศ.2544 เดิมเป็นหมวดวิชาหมวดหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งในขณะนั้นประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาจิตวิทยา ต่อมาในปี พ.ศ.2557 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยสาขาวิชาจิตวิทยาได้รับการยกฐานะเป็นคณะจิตวิทยา ดังนั้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แยกออกมาตั้งเป็นสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จนถึงปัจจุบัน


พันธกิจ

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจหลัก 7 ด้านดังนี้

  • จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  • จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
  • จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเลือกเสรี (ยกเว้น บางรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะ)
  • จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาจริยธรรม
  • ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป และภาษาต่างประเทศ
  • บริการวิชาการแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาการศึกษาทั่วไปและภาษาต่างประเทศ และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป และภาษาต่างประเทศ
  • จัดหรือร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป