การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ผ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

ดร.พิศุลี สร้อยโมรี และทีมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายในอาคาร มีจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ มีเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สำคัญ และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา

23 ก.ย. 2562 ภาพกิจกรรม Admin