กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กลุ่มวิชาภาษา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมในโครงการ อบรมเข้มและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาให ม่ โดยกำหนดจัด 5 วัน คือ วันที่ 3-5 และ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดย ดร.พิศุลี สร้อยโมรี หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและคณาจารย์กลุ่มวิชาภาษา(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งประกอบไปด้วย Ms.Charito R.Cruz , อ.ณัทสกลพัชร เชาว์วรศิษฐ์ และอ.นุชนาฏ วัฒนศิริ เป็นผู้ดำเนินการสอนและอบรมให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และมีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและความสัมฤทธิผลทา งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วงระยะเวลาจำกัด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยาและคณะกายภาพบำบัด จำนวนรวม 198 คน

11 ส.ค. 2563 ภาพกิจกรรม Admin