โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทย และประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๘/๑

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยแ ละประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๘/๑ แนวคิด “๓๕๐ ปี ในวิถีและประเพณีของศาสนิกชนฯในสังคมไทย” จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดย กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการเรียนรู้ ของรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบนิทรรศการ การแสดงเนื้อหาประกอบ และการร้องเพลง ซึ่งเกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับโค รงการดังกล่าว ในรูปแบบของกิจกรรมนอกชั้นเรียน และแสดงถึงความตระหนักในความสำคัญของการสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

29 ก.ย. 2563 ภาพกิจกรรม Admin