โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 8/2

จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เป็นการนำเสนอผลงานการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ของรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม ในประเด็นเกี่ยวกับประเพณี/พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา อิสลาม พารหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนาไทย นำเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ซุ้มนิทรรศการ และการแสดงบนเวที จำนวน 6 ประเพณี ประธานโครงการ อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ด้านการจัดการความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคม และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับประธานนักศึกษา และได้รับเกียรติจากอธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

09 เม.ย. 2564 ภาพกิจกรรม Admin