โครงการ"ศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน"ครั้งที่ 6 “ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน”

โครงการ"ศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน"ครั้งที่ 6 “ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน” จัดโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมฟรังซิส อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

08 พ.ค. 2562 ภาพกิจกรรม Admin