การแสดงละคร เรื่องเขี้ยวรักสีชมพู จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบำบัด และคณะพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร

การแสดงละคร เรื่องเขี้ยวรักสีชมพู จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบำบัด และคณะพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร

08 พ.ค. 2562 ภาพกิจกรรม Admin