สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

School of General Education


ผู้บริหารและคณาจารย์

100435
รองผู้อำนวยการ
อัชฌา ชื่นบุญ
100082
รองผู้อำนวยการ
ภาวดี รามสิทธิ์
100082
รองผู้อำนวยการ
ภาวดี รามสิทธิ์
100435
รองผู้อำนวยการ
อัชฌา ชื่นบุญ
100352
หัวหน้ากลุ่มวิชา
พิศุลี สร้อยโมรี
100352
หัวหน้ากลุ่มวิชา
พิศุลี สร้อยโมรี