สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

School of General Education


Overview

-- ไม่มีข้อมูล --

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ (กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง)

ตีพิมพ์ Proceeding การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560" วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 94 - 106

2560

ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

2560