ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาลัยฯ

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 8/2

09 เม.ย. 2564 Admin GE

จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เป็นการนำเสนอผลงานการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ของรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม ในประเด็นเกี่ยวกับประเพณี/พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา อิสลาม พารหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนาไทย นำเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ซุ้มนิทรรศการ และการแสดงบนเวที จำนวน 6 ประเพณี ประธานโครงการ อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ด้านการจัดการความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคม และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับประธานนักศึกษา และได้รับเกียรติจากอธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทย และประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๘/๑

29 ก.ย. 2563 Admin GE

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยแ ละประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๘/๑ แนวคิด “๓๕๐ ปี ในวิถีและประเพณีของศาสนิกชนฯในสังคมไทย” จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดย กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการเรียนรู้ ของรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบนิทรรศการ การแสดงเนื้อหาประกอบ และการร้องเพลง ซึ่งเกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับโค รงการดังกล่าว ในรูปแบบของกิจกรรมนอกชั้นเรียน และแสดงถึงความตระหนักในความสำคัญของการสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/2

23 มิ.ย. 2563 Admin GE

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/2 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผ่านวิถีและประเพณีของศาสนิกชนของศาสนาหลักๆ ในสังคมไทยและที่อยู่รอบรั้ววิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในช่วง 350 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากศาสนาคริสต์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้และการแสดงความสามารถการแสดง การร้องเพลงประสานเสียง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 350 ปี ในวิถีและประเพณีของคาทอลิกไทย และ 35 ปี การสถาปนาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม และการบูรณาการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยการสืบสานวัฒนธรรมของไทยและประชาคมอาเซียน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/1

19 พ.ย. 2562 Admin GE

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7/1 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผ่านวิถีและประเพณีของศาสนิกชนของศาสนาหลักๆ ในสังคมไทยและที่อยู่รอบรั้ววิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในช่วง 350 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากศาสนาคริสต์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้และการแสดงความสามารถการแสดง การร้องเพลงประสานเสียง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 350 ปี ในวิถีและประเพณีของคาทอลิกไทย และ 35 ปี การสถาปนาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม และการบูรณาการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยการสืบสานวัฒนธรรมของไทยและประชาคมอาเซียน ซึ่งกำหนดจัด 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรก กำหนดจัดวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2563

การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ผ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

23 ก.ย. 2562 Admin GE

ดร.พิศุลี สร้อยโมรี และทีมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายในอาคาร มีจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ มีเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สำคัญ และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา

การนำเสนอการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปี1 คณะพยาบาลศาสตร์

09 พ.ค. 2562 Admin GE

การนำเสนอการออกกำลังกาย ของนักศึกษาชั้นปี1 คณะพยาบาลศาสตร์ รายวิชา สุขภาพกับการออกกำลังกาย ในเพลงมาร์ช วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ก่อนเริ่มพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม

09 พ.ค. 2562 Admin GE

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สำหรับนักศึกษารายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม และผู้ที่สนใจ

ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน ในรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และ ชั้นปีที่ 3 คณะจิตวิทยา

09 พ.ค. 2562 Admin GE

การแสดงและการนำเสนอ เรื่อง ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน ในรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และ ชั้นปีที่ 3 คณะจิตวิทยา

ท่าการออกกำลังกายแบบ ผ้าขาวม้ามันตรา

09 พ.ค. 2562 Admin GE

กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2562 การนำเสนอท่าการออกกำลังกายแบบ "ผ้าขาวม้ามันตรา" จากวิทยากร ดร.ธนา กิติศรีวรพันธุ์ ที่ให้เกียรติมาสาธิตท่าออกกำลังกายให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสโมสรผู้สูงอายุโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

การแสดงผ้าขาวม้า อินเดอะมิวสิคัล จากกลุ่มวิชาภาษาไทย

08 พ.ค. 2562 Admin GE

การแสดงผ้าขาวม้า อินเดอะมิวสิคัล จากกลุ่มวิชาภาษาไทย

คณะกายภาพบำบัด ร่วมจัดกิจกรรม นำเสนอการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

08 พ.ค. 2562 Admin GE

คณะกายภาพบำบัด ร่วมจัดกิจกรรม นำเสนอการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

ซุ้มนิทรรศการและการนำเสนอการดูแลสุขภาพทางเลือก

08 พ.ค. 2562 Admin GE

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการและการนำเสนอการดูแลสุขภาพทางเลือก

จิตวิทยาขอขมา

08 พ.ค. 2562 Admin GE

คณะจิตวิทยา ร่วมจัดเสวนา "จิตวิทยาขอขมา"

การประกวด Speaking Contest

08 พ.ค. 2562 Admin GE

การประกวด Speaking Contest รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะวิชา

หนังสั้น เรื่อง เด็กหอพอเพียง รายวิชาการพัฒนาตนสู่สังคม กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

08 พ.ค. 2562 Admin GE

หนังสั้น เรื่อง เด็กหอพอเพียง รายวิชาการพัฒนาตนสู่สังคม กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแสดงละคร เรื่องเขี้ยวรักสีชมพู จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบำบัด และคณะพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร

08 พ.ค. 2562 Admin GE

การแสดงละคร เรื่องเขี้ยวรักสีชมพู จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบำบัด และคณะพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผลการสื่อสาร

โครงการ"ศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน"ครั้งที่ 6 “ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน”

08 พ.ค. 2562 Admin GE

โครงการ"ศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน"ครั้งที่ 6 “ผ้าขาวม้าในวิถีไทยและวิถีอาเซียน” จัดโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมฟรังซิส อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์