สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

School of General Education


งานวิจัย / บทความ

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

ได้รับการสนับสนุนจากทุนภายใน, ได้รับการสนับสนุนทุนภายนอกจาก วิทยาลัยแสงธรรม

22 ต.ค. 2564

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

ได้รับการสนับสนุนจากทุนภายใน, ได้รับการสนับสนุนทุนภายนอกจาก วิทยาลัยแสงธรรม

22 ต.ค. 2564

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม

ได้รับการสนับสนุนจากทุนภายใน, ได้รับการสนับสนุนทุนภายนอกจาก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

22 ส.ค. 2562

การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม

ได้รับการสนับสนุนจากทุนภายใน, ได้รับการสนับสนุนทุนภายนอกจาก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

22 ส.ค. 2562

ผลของโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ต่อความผาสุกของกลุ่มนักบวชหญิงสูงอายุ

ได้รับการสนับสนุนทุนภายนอกจาก คณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร

20 พ.ย. 2558

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริตของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 228 - 246

2564

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริตของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 228 - 246

2564

ความรู้ทางการเงิน เจตคติต่อการเงิน การบริหารจัดการการเงิน ความเชื่ออำนาจแห่งตน และสุขภาวะทางการเงินของนักศึกษา

ตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยรพฤกษ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า 248 - 262

2563

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์

ตีพิมพ์ วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - กันยายน 2563 หน้า 93 - 103

2563

คุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ตีพิมพ์ วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า164 - 181

2563

คุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ตีพิมพ์ วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า164 - 181

2563

การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 110 - 124

2563

การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 110 - 124

2563

การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 110 - 124

2563

การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 110 - 124

2563

การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 110 - 124

2563

การศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 110 - 124

2563

ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ

ตีพิมพ์ วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 58 - 70

2563

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของคุณลักษณะของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ตีพิมพ์ วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 75 - 96

2562

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของคุณลักษณะของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ตีพิมพ์ วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 75 - 96

2562

การเรียนรู้ด้วยการบริการกับประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้

ตีพิมพ์ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 160 - 172

2562

การเรียนรู้ด้วยการบริการกับประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการประยุกต์ใช้

ตีพิมพ์ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 160 - 172

2562

ปัจจัยความมั่นคงในชีวิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษา

ตีพิมพ์ วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 147 - 162

2561

การจำลองข้อมูลด้วยวิธีมอนติคาร์โลโดยใช้ LISREL สำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง

ตีพิมพ์ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 หน้า 135 - 145

2561

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยต่อภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ

ตีพิมพ์ วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 หน้า 67 - 75

2561

การศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาตามคุณค่าพระวรสาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 269 - 282

2561

ความผาสุกทางจิตใจ และบรรยากาศในการเรียนที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2560 หน้า 193 - 203

2560

ความผาสุกทางจิตใจ และบรรยากาศในการเรียนที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2560 หน้า 193 - 203

2560

การวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจริยธรรมของผู้เรียนระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง

ตีพิมพ์ วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 หน้า 60 - 72

2560

กำลังการทดสอบและอิทธิพลร่วมของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง ระหว่างวิธี LISREL-PI วิธี LMS และวิธี PLS-PI

ตีพิมพ์ วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (ม.บูรพา) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 125 - 140

2560

ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

2560

ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

2560

ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง

ตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 42 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

2560

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ (กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง)

ตีพิมพ์ Proceeding การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560" วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 94 - 106

2560

Learning Model towards Citizenship Conscientization among Students: A Case Study of Saint Louis College

ตีพิมพ์ Proceedings การประชุม ASAIHL conference วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 ณ Build Bright University ประเทศกัมพูชา

2558

Learning Model towards Citizenship Conscientization among Students: A Case Study of Saint Louis College

ตีพิมพ์ Proceedings การประชุม ASAIHL conference วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 ณ Build Bright University ประเทศกัมพูชา

2558

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ตีพิมพ์ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

2559