บริการวิชาการ

กิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาลัยฯ

การบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา 901031 การพัฒนาตนสู่สังคม โดยให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน

07 ต.ค. 2563 Admin GE

การบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา 901031 การพัฒนาตนสู่สังคม โดยให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา โดยทีมสอน อ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ ,อ.ภาวดี รามสิทธิ์ และอ.ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ ร่วมกับ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ด าเนินจัดกิจกรรม จ านวน 10 กลุ่ม

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดบริการวิชาการ การออกกำลังกาย แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

09 พ.ค. 2562 Admin GE

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดบริการวิชาการ การออกกำลังกาย แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น. ณ โรงยิมวิทยาลัยฯ