การเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ในรายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาลัยฯ

การบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา 901031 การพัฒนาตนสู่สังคม โดยให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน

07 ต.ค. 2563 Admin GE

การบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา 901031การพัฒนาตนสู่สังคม โดยให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน ในวันพุธที่ 7ตุลาคม 2563ณ โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา โดยทีมสอน อ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ ,อ.ภาวดี รามสิทธิ์ และอ.ดร.ชุติมา แสงดารารัตน์ร่วมกับ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดาเนินจัดกิจกรรม จานวน 10 กลุ่ม

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทย และประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๘/๑

29 ก.ย. 2563 Admin GE

โครงการศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยแ ละประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๘/๑ แนวคิด “๓๕๐ ปี ในวิถีและประเพณีของศาสนิกชนฯในสังคมไทย” จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดย กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการเรียนรู้ ของรายวิชาวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบนิทรรศการ การแสดงเนื้อหาประกอบ และการร้องเพลง ซึ่งเกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับโค รงการดังกล่าว ในรูปแบบของกิจกรรมนอกชั้นเรียน และแสดงถึงความตระหนักในความสำคัญของการสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

11 ส.ค. 2563 Admin GE

กลุ่มวิชาภาษา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมในโครงการ อบรมเข้มและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาให ม่ โดยกำหนดจัด 5 วัน คือ วันที่ 3-5 และ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดย ดร.พิศุลี สร้อยโมรี หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและคณาจารย์กลุ่มวิชาภาษา(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งประกอบไปด้วย Ms.Charito R.Cruz , อ.ณัทสกลพัชร เชาว์วรศิษฐ์ และอ.นุชนาฏ วัฒนศิริ เป็นผู้ดำเนินการสอนและอบรมให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และมีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและความสัมฤทธิผลทา งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วงระยะเวลาจำกัด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยาและคณะกายภาพบำบัด จำนวนรวม 198 คน

รายวิชาสุขภาพกับการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมมิธิมาราธอน 9.8 km. ในสุสานสมาคมแต้จิ๋ว วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

14 พ.ค. 2562 Admin GE

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 รายวิชาสุขภาพกับการออกกำลังกาย โดยอาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดกิจกรรมมิธิมาราธอน 9.8 km. ในสุสานสมาคมแต้จิ๋ว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย-ใจ ที่ดีให้แก่นักศึกษา