สำนัก วิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในปี พ.ศ.2544 เดิมเป็นหมวดวิชาหมวดหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งในขณะนั้นประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาจิตวิทยา ต่อมาในปี พ.ศ.2557 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยสาขาวิชาจิตวิทยาได้รับการยกฐานะเป็นคณะจิตวิทยา ดังนั้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้แยกออกมาตั้งเป็นสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จนถึงปัจจุบัน

ประชาสัมพันธ์

INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC. (IIE) ได้ยอมรับให้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP อย่างเป็นทางการ

การเรียนการสอน

กิจกรรมทำนุบำรุงวัฒนธรรม

ศูนย์ภาษา